psychoterapia systemowa

  • Baner Ps

Psychoterapia - co to takiego?

Psychoterapia jest formą leczenia, prowadzoną przez uprawnionego do jej przeprowadzania psychoterapeutę. W jej trakcie uzgadnia się cel terapii, który pozwala na dalszym etapie jasno i precyzyjnie poddawać ocenie przez klienta przebieg spotkań (w sensie ich zasadności) i ich efektywność. Psychoterapię mogą proponować tylko psychoterapeuci, którzy są w trakcie procesu certyfikacyjnego pod opieką superwizora bądź psychoterapeuci z już pełnymi kwalifikacjami.

Jak wynika z aktualnej stanu wiedzy naukowej, dość dokładnie można sprecyzować, co jest czynnikiem szczególnie znaczącym dla skuteczności psychoterapii – badania naukowe, prowadzone przez Bruce’a Wampolda (jednego z autorytetów w tej dziedzinie), w ostatniej dekadzie przyniosły twarde statystyczne dowody, że krytycznym czynnikiem powodzenia psychoterapii jest osoba psychoterapeuty. Ważne, jakim jest człowiekiem.
Metody psychoterapeutyczne są istotne i często z nich korzystamy w naszym gabinecie, zwłaszcza z metod z psychoterapii systemowej - pozwalają one na poszerzenie perspektywy widzenia problemu, dostrzeżenie własnych kompetencji i własnego sprawstwa w swoim życiu. Jednak to co jest dla nas najistotniejsze, to szczery i zaangażowany kontakt w relację z osobami które do nas przychodzą i pozwalają nam towarzyszyć w swoim rozwoju na jednym z etapów życia.

Ponieważ w naszej pracy bardzo cenimy transparentność i uczciwość wobec naszych klientów, możecie tu Państwo znaleźć potwierdzenia naszych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. (Sprawdź nasze kompetencje)
Klientem psychoterapii może być zarówno dorosły jak i dziecko, ale również para małżeńska lub cała rodzina. Oczywistym warunkiem jest zgoda osoby na taką formę pomocy.

W naszej pracy na jednych z pierwszych spotkań dokładnie opisujemy jak wygląda proces terapeutyczny i czego klient może się spodziewać, żeby nikt nie czuł się zaskoczony. Zależy nam na poczuciu bezpieczeństwa i dobrym komforcie pracy naszych klientów.

Psychoterapia jest nie tylko leczeniem w już powstałych trudnościach, ale jest również skuteczną profilaktyką: uzależnień, innych zaburzeń psychicznych, samobójstw, chorób cywilizacyjnych, psychosomatycznych. Stanowi też prawdopodobnie najskuteczniejszą pomoc by po traumatycznym doświadczeniu nie rozwinął się pełno objawowy syndrom stresu pourazowego (PTSD). Zapobiega dysfunkcjom w rodzinach, zmniejsza też poziom konsumpcji usług medycznych.

PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA

Jest wiele szkół i podejść psychoterapeutycznych. Nurtem nam najbliższym jest psychoterapia systemowa. Psychoterapeuta w tym podejściu jest neutralny. Nie odgrywa on roli eksperta, ale mocno koncentruje się na zasobach klienta, pary, czy rodziny i w pracy stara się poszerzyć perspektywę widzenia danej sytuacji. Psychoterapeuta wierzy też w mądrość systemu jako samoregulującej się całości, która dotychczas funkcjonowała bez jego interwencji i bez takich interwencji będzie trwać po zakończeniu terapii. Na sesji terapii systemowej spotyka się pojedynczy klient, cała rodzina, bądź małżeństwo. Sesje terapii rodzinnej z przyczyn praktycznych są w naszej pracy dłuższe i trwają półtorej godziny. Poza uniwersalną zasadą bezstronności terapeuty, dla nurtu systemowego typowe jest rozumienie interakcji między elementami systemu rodzinnego w sposób cyrkularny. Chroni to przed szukaniem jednej osoby, która byłaby winna istniejącym problemom.

Wśród ok. 10 głównych nurtów psychoterapeutycznych popularnych w zachodniej kulturze jeden z nich wyróżnia się na tle pozostałych - jest nim terapia systemowa. Ewolucja podejścia systemowego wyklarowała dwa podejścia terapeutyczne: szkoły komunikacyjnej i szkoły strukturalnej.

Podstawy teoretyczne terapia systemowa czerpie z ogólnej teorii systemów. Jest to koncepcja wywodząca się z biologii. W myśl jej postulatów każdy system jest całościowym (jego właściwości nie można wyprowadzić z właściwości jego części składowych) wzajemnie regulującym się bytem, zdolnym do rozwijania się oraz do podtrzymywania homeostazy. Jest on równocześnie częścią większego od siebie tworu (systemu wyższego rzędu), a także stanowi nadsystem dla systemów niższego rzędu. Psychoterapeuci przez system niższego rzędu rozumieją jednostkę, zaś przez system wyższego rzędu – rodzinę. Najistotniejszym dla nich postulatem jest postulat homeostazy, gdyż w ich rozumieniu zbyt sztywne dążenie do podtrzymania status quo jest przyczyną trudności psychicznych.

Każdy system wyposażony jest w granice. Powinny one być półprzepuszczalne – z jednej strony chroniące system przed wchłonięciem przez otoczenie, a z drugiej umożliwiającym mu na wymianę z nim informacji i energii. Granice mogą być zewnętrzne (jak omówione w poprzednim zdaniu) i wewnętrzne. Te ostatnie oddzielają podsystem małżeński od podsystemu dzieci, a także każdego z członków rodziny z osobna.
Terapia systemowa przeznaczona jest dla każdego systemu rodzinnego, począwszy od par, a skończywszy na rodzinach wielopokoleniowych. Należy jednak zaznaczyć, że termin „rodzinny” nie jest rozumiany tutaj tradycyjnie, jako wyznacznik związku formalnego, posiadającego dzieci. Terapia bowiem przeznaczona jest przynajmniej dla dwóch osób pozostających w ciągłej relacji, w szczególności dla tych, które czują, że sprawy pomiędzy nimi nie układają się pomyślnie. Duża elastyczność podejścia systemowego pozwala pracować zarówno z osobami zaczynającymi budować swój związek, jak i z tymi, które są już „weteranami” w tym zakresie. Zaznaczyć również trzeba, że w ujęciu systemowym pracuje się również z indywidualnym klientem, a metody i teoria systemowa tylko pogłębia wgląd w sytuację zgłaszaną jako problem przez klienta.

Psychoterapia systemowa godna jest również polecenia wszystkim osobom, które mają trudności z dziećmi. Bardzo często przyczyną różnych „nienormalnych” zachowań pociech są nieprawidłowe relacje pomiędzy ich rodzicami. Dotyczy to również dzieci chorujących somatycznie, gdyż i te trudności zdrowotne są często spowodowane nieprawidłowo funkcjonującym systemem rodzinnym. Podsumowując, można powiedzieć, że terapia systemowa przeznaczona jest dla każdej sytuacji problemowej, w której w grę wchodzi zarówno terapia indywidualna jak i rodzinna czy małżeńska.

*** tekst stworzony na bazie publikacji z poniższych źródeł: